برندگان سمند

برندگان جوایز نقدی و غیر نقدی دیگر

جلال جلیلیان راد مشهد پانصد هزار تومان (جوایز شوخی کردم) 22 فروردین 93 0915***5415
ثریا ابراهیمی دشه تهران سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 22 فروردین 93 0912***2205
کبری راحت طلب تهران یک میلیون تومان 22 فروردین 93 0919***6498
صنوبر رضایی اهواز پانصد هزار تومان (جوایز شوخی کردم) 21 فروردین 93 0916***8257
حمیدرضا محمدی تهران سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 21 فروردین 93 0912***3186
اکرم خورشیدی دورود لرستان یک میلیون تومان 21 فروردین 93 0916***7800
احمد کمالی تهران پانصد هزار تومان (جوایز شوخی کردم) 20 فروردین 93 0912***5166
هایده محمدخانی بابل سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 20 فروردین 93 0911***1800
مرتضی جانبگلو سمنان یک میلیون تومان 20 فروردین 93 0912***2429
نرگس یوسف پور تهران پانصد هزار تومان (جوایز شوخی کردم) 19 فروردین 93 0912***8198
داود احمدی اهواز سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 19 فروردین 93 0916***5868
محمد شجاعی کرمان یک میلیون تومان 19 فروردین 93 0913***7971
فریماه افشار راد فردیس کرج پانصد هزار تومان (جوایز شوخی کردم) 18 فروردین 93 0919***9079
سامان تدینی کرج سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 18 فروردین 93 0912***6962
مریم علیمحمدی شهرکرد یک میلیون تومان 18 فروردین 93 0913***9259
مهناز گرگ زن شوشتر پانصد هزار تومان (جوایز شوخی کردم) 17 فروردین 93 0916***2583
کبری نجار تهران سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 17 فروردین 93 0919***8366
سید ناصر مدنی خلخال یک میلیون تومان 17 فروردین 93 0914***4503
زهرا عبدنورانی رشت پانصد هزار تومان (جوایز شوخی کردم) 16 فروردین 93 0911***9830
احمد فرمهینی فراهانی پاکدشت سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 16 فروردین 93 0912***9051
1 2 3 4 5  ...