برندگان ویژه

برندگان جوایز نقدی و غیر نقدی دیگر

رمضان حیدری رشت ساعت مچی به ارزش 2 میلیون (جوایز مسابقه بی سابقه) 05 مهر 1393 0919***5672
زهرا زارعی مرودشت سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 04 مهر 1393 0917***0272
سالم ایرانی بانه سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 03 مهر 1393 0918***9215
محمدرضا حق پرست تهران سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 02 مهر 1393 0912***7044
مهدی حیدر بیگی تهران سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 01 مهر 1393 0912***2463
کبری مغانی تهران سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 31 شهریور 1393 0912***1261
محمد کاظمی اصفهان سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 30 شهریور 1393 0913***0180
بهرام فاتح زنجان سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 29 شهریور 1393 0919***5270
علی حیدر نیک سرشت تهران یک میلیون تومان (جوایز مسابقه بی سابقه) 28 شهریور 1393 0910***1003
صفر قبادی اهواز یک میلیون تومان (جوایز مسابقه بی سابقه) 28 شهریور 1393 0916***0130
محسن تقی پور تهران سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 28 شهریور 1393 0912***2531
حسن محمدی اهر سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 27 شهریور 1393 0914***9121
مهدی هراتی دزفول سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 26 شهریور 1393 0913***4700
رشید غلامی تهران سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 25 شهریور 1393 0912***9593
علی اکبر نژادفرخی تهران سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 24 شهریور 1393 0912***6924
فخراله نوروزی تهران سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 23 شهریور 1393 0912***4638
داود گوهری تبریز سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 22 شهریور 1393 0914***1058
خدیجه رحیمی تهران لپ تاپ (جوایز مسابقه بی سابقه) 21 شهریور 1393 0910***2117
کیومرث رنجبر بندرعباس سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 21 شهریور 1393 0917***5327
فرهاد نظری رباطی کرمان سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 20 شهریور 1393 0913***0800
1 2 3 4 5  ...